Nichiren ShoShu official publication :

DaiNichiren, Special Edition:

On the Soka Gakkai Problem (II),

The Correct Way of Faith in Nichiren Shoshu,

1991, Bureau of Religious Affairs.                                      Back